Skip to main content

Medezeggenschapsraad

Oranje Nassauschool
Lijsterstaat 1-3
2042 CH  Zandvoort
Tel: 023-5714325
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de instelling van Medezeggenschapsraden op scholen en geeft als zodanig de mogelijkheid van medezeggenschap aan alle betrokkenen in de school, zoals personeel en ouders. In het reglement staan de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad die leiden tot onder andere:

- het ter sprake brengen van alle schoolaangelegenheden

- het gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan de directie, ook bovenschools.

De MR is dus bedoeld als inspraakorgaan en spreekt voor zowel ouders als personeel. Het is tevens de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar belangen naar voren te brengen.

Vanzelfsprekend kunnen de meningen verschillend zijn, want ouders hebben soms opvattingen die niet in één lijn liggen met de mening of het beleid van personeel en directie of omgekeerd.

Het gaat de MR er om meningen te bundelen, overleg te voeren met het bevoegd gezag en voor alle partijen tot een bevredigende oplossing te komen. Er kan ook een eensluidend advies geformuleerd worden aan de bovenschoolse directie, zodat de algemeen directeur geïnformeerd wordt over een bepaald probleem.

De MR heeft daartoe een tweetal belangrijke instrumenten tot haar beschikking: het instemmingrecht en de adviesbevoegdheid.

Instemmingsrecht houdt in dat het bevoegd gezag en/of de directeur pas een besluit over bepaalde onderwerpen mogen vaststellen, als de MR het met dat besluit eens is./p>

Stemt de MR niet met het voorstel in, dan kan de directie twee dingen doen. De directeur kan het voorstel zodanig wijzigen dat de MR er wel mee in kan stemmen of de directeur kan het geschil dat is ontstaan voorleggen aan een geschillencommissie.

Het adviesrecht betekent dat de directie een besluit kan vaststellen, ook als de raad negatief advies uitbrengt.

De MR vergadert tenminste vier maal per jaar; meestal in september, januari, maart en mei. Wanneer nodig komt de raad tussentijds bijeen. De agenda's alsmede de verslagen van de vergaderingen zijn op school ter inzage aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

De MR is er dus voor de ouders. U kunt met vragen of problemen aangaande school altijd bij één van de leden van de MR aankloppen. U bent er dan zeker van dat uw vraag of probleem op de juiste wijze behandeld zal worden. Uiteraard kunt u ook altijd bij de leerkrachten of de directie terecht. We willen graag een school zijn waar open en helder wordt gecommuniceerd!

De ouders die in de MR zitting hebben zijn Marco Langebeeke (voorzitter), Nancy Penning en Marjon Schouten. De leerkrachten die in de MR zitting hebben zijn Marjan Coenders, Marlies Lowie en Fieke Stevens-Veenhof.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad TWijs

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting TWijs. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht over bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten van het bestuur die alle scholen aangaan. De medezeggenschap over zaken die alleen een afzonderlijke school betreffen wordt uitgeoefend door de medezeggenschapsraad (MR) van de school zelf. De GMR richt zich dus alleen op bovenschools beleid dat betrekking heeft op de gezamenlijke scholen van TWijs. Aan de GMR zijn commissies verbonden ter voorbereiding van de door de GMR te behandelen onderwerpen,  waaronder advies- en instemmingsvragen van het bestuur. De commissies nemen geen bevoegdheden van de GMR als geheel over. De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij zijn als ouder of als personeelslid elk verbonden aan een van de scholen van TWijs. Zij vertegenwoordigen in de GMR echter niet het specifieke belang van hun school maar dat van álle TWijs-scholen. Wel onderhouden de leden elk contact met de MR van een of meerdere scholen, zodat zij goed weten wat er leeft en speelt op de scholen.